Alternate Task Manager 2.720

Alternate Task Manager 2.720

Alternate Tools - 0,8MB - Shareware
Aternate Task Manager is a free and easy-to-use utility for shutting down processes that you do not require anymore. The program lists all processes of your operating system and gives you the opportunity to stop them. You can choose to end multiple processes at once.

Tổng quan

Alternate Task Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Alternate Tools.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Alternate Task Manager là 2.720 , phát hành vào ngày 13/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 2.670 , được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Alternate Task Manager yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Alternate Task Manager Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Alternate Task Manager!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Alternate Task Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Alternate Tools
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản