Alternate Task Manager 2.104

Alternate Task Manager 2.104

Alternate Tools – 0,8MB – Shareware –
Aternate Task Manager is a free and easy-to-use utility for shutting down processes that you do not require anymore. The program lists all processes of your operating system and gives you the opportunity to stop them. You can choose to end multiple processes at once.

Tổng quan

Alternate Task Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Alternate Tools.

Phiên bản mới nhất của Alternate Task Manager là 2.740 , phát hành vào ngày 18/01/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2015.

Alternate Task Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Alternate Task Manager Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Alternate Task Manager!

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Alternate Tools
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản